Heeft u nog vragen? Naam dan gerust contact met ons op:

 

Prins Arbeidsdeskundige Diensten

De Jint 23

8941 DL Leeuwarden

06-11308877

info@prinsarbeidsdeskundigediensten.nl

 

Of stel uw vraag via onderstaand vragenformulier:

Submitting Form...

The server encountered an error.

Uw formulier is ontvangen, u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

welkom

 

Hartelijk welkom op de website van Prins Arbeidsdeskundige Diensten.

Prins Arbeidsdeskundige Diensten vindt zijn oorsprong in 2007 toen René Prins, na jarenlang als Gecertificeerd Registerarbeidsdeskundige in dienstverband werkzaam te zijn geweest, de stap nam voor zichzelf te beginnen. Sinds 2015 heeft zijn dochter Marlies zich bij hem aangesloten, eveneens als Registerarbeidsdeskundige.

 

Lees meer >>

 

diensten

 

Prins Arbeidskundige Diensten is in te zetten bij:

o Arbeidsdeskundig Onderzoek

o Arbeidsdeskundig advies

o Re-integratie 1e en 2e spoor

o Casemanagement

o Participatiewet

o Verzuimbegeleiding en –coaching

o Deelname Sociaal Medisch Team (SMT)

o Aanvragen status Structureel Functionele Beperkingen (SFB)

o Aanvraag werkplekaanpassing

o Outplacement

o Loopbaanontwikkeling Training Onderwijs

o Voorlichting en advies WIA, WVP en overige wet- en regelgeving

o Als intermediair tussen werkgever, werknemer, UWV en overige belangenvertegenwoordigers

wie zijn wij

René Prins

 

Als Gecertificeerd Registerarbeidsdeskundige werkt René met enthousiasme aan arbeidsdeskundige vraagstukken. Na jaren werkervaring bij een arbodienst, een re-integratiebedrijf en het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening werkt hij sinds 2007 zelfstandig onder de naam Prins Arbeidsdeskundige Diensten. Door zijn werkervaring heeft hij een brede kijk op vraagstukken die enerzijds betrekking hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid en anderzijds op re-integratie en scholing. Hij vindt het een uitdaging om oplossingen te creëren voor lastige vraagstukken en deze vervolgens resultaatgericht uit te voeren.

Prins Arbeidsdeskundige Diensten ᅠis aangesloten bij de Adviesgroep Mens & Werk

diensten

Arbeidsdeskundig Onderzoek & Advies

 

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is gericht op de vaststelling van arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie. Vanuit mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreek ik met de werkgever, met de werknemer  en tot slot met hen gezamenlijk. Indien nodig verricht ik een werkplekonderzoek. Met de verkregen informatie en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts onderzoek ik de re-integratiemogelijkheden,  waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

• Is het eigen werk passend, of in redelijkheid passend te maken?

• Indien het eigen werk niet passend (te maken) is, welke andere mogelijkheden zijn er dan om te re-integreren bij de eigen organisatie?

• Indien er intern geen oplossingen zijn, welke mogelijke oplossingen bestaan er dan extern?

 

Het arbeidsdeskundig consult is bedoeld om als quickscan in te zetten bij verzuim in relatie tot het einddoel van de re-integratie-doelstelling. De belangrijkste vraag hierin is: bent u als werkgever samen met uw werknemer nog op de goede weg? U krijgt een inschatting van de kansen en risico’s die aan de orde zijn bij de re-integratie van de werknemer.

 

 

 

Re-integratiebegeleiding

 

 

Wanneer het eigen werk van een medewerker niet meer passend is, is het doel van re-integratie in eerste instantie het vinden van ander passend bij de eigen organisatie (‘spoor 1’). Als dat niet lukt, zal de re-integratie gericht zijn op het vinden van passend werk bij een andere werkgever (‘spoor 2’). Bij re-integratie bij de eigen werkgever kunnen wij u als werkgever ondersteunen bij tal van vragen op het gebied van de nazorg die er toe bijdragen om de herplaatsing tot een blijvend succes te maken. Hierbij kunt u denken aan vragen over loonderving, werkplekaanpassingen of  eventuele subsidies.

 

Bij re-integratie in het kader van het 2e spoor gaat het vaak een proces waarmee veel emoties en tegelijk een groot gevoel van onzekerheid gepaard kunnen gaan. Goede professionele ondersteuning en begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Aan de hand van onze syllabus Aan de slag met solliciteren! bieden wij ondersteuning op maat, afgestemd op de krachten en de bekwaamheden van de werknemer.

 

Naast bovengenoemde ondersteuning in het 1e en 2e spoor kunt u ons inschakelen voor re-integratie-begeleiding bij outplacementtrajecten en letselschadezaken. Tevens worden maatwerk-trainingen verzorgd op het vlak van re-integratiebegeleiding, solliciteren en wet- en regelgeving.

 

 

 

Verzuimbegeleiding

& -coaching

 

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bent u als werkgever  wettelijk verplicht om zelf in actie te komen bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Het zwaartepunt van verzuimbeheersing kan heel goed bij de directe leidinggevende komen te liggen. Deze kent de werknemer immers en weet vaak veel meer van diens achtergrond. Toch kan ook dit juist een valkuil zijn. Het is dan ook verstandig om de leidinggevende een training te geven op het gebied van verzuimgesprekken en verzuimbeheer en na het volgen van zo’n training coaching op de werkvloer. De ene keer kan het hierbij gaan om concrete heldere kaders voor wat betreft de wet- en regelgeving, de andere keer kan het zijn dat de leidinggevende aanklopt om zijn vaardigheid te verbeteren om een kwestie tot een goed einde te brengen.

 

 

visie & missie

Visie

Verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen ingrijpend zijn in iemands leven, maar ook voor de organisatie waarin wordt gewerkt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van het verzuim echt medisch van aard is. In sommige gevallen is er sprake van een conflict, of zit een werknemer op een verkeerde plek in het bedrijf. Een heldere analyse van het probleem is een absolute voorwaarde om tot goede oplossingen te komen. Vanuit deze gedachte werken wij nauw samen met de bedrijfsarts. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het van belang om de werkgever te ondersteunen in de preventie van het verzuim. Door de brede aanpak en verscheidenheid aan diensten begeleiden wij ook naar ander werk binnen en buiten de eigen organisatie, als dat nodig is.

 

 

referenties

Tjitske Joustra, Medewerker P&O PCBO Leeuwarden

‘Prins Arbeidsdeskundige Diensten maakt deel uit van Adviesgroep Mens & Werk. Adviesgroep Mens & Werk heeft een breed deskundig team om (dreigend) uitvallende of zieke medewerkers van PCBO Leeuwarden e.o. te ondersteunen en zorgvuldig te begeleiden. Adviesgroep Mens & Werk biedt een samenhangend aanbod met goed gescheiden rollen betreffende preventie, werkhervattingsadviezen, arbeidsdeskundigheid en begeleiding.’

 

Boudina de Boer, HR Manager Rentex

René Prins begeleidt medewerkers van onze onderneming die in hun 2e jaar arbeidsongeschiktheid zijn aanbeland, in de zoektocht naar ander werk extern. Rentex Floron werkt graag met René Prins samen omdat hij expert is op diverse vakgebieden maar vooral ook vanwege zijn professionele en persoonlijke benadering van de mens. Hij is duidelijk, praktisch en schuwt niet om ook buiten de gebaande paden te treden.’

 

contact

referenties

 

‘De heer Prins zien wij als een bekwame arbeidsdeskundige. Op professionele manier informeert hij over de wettelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer. Hij geeft realistisch en praktisch advies waardoor de verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen helder worden. Het Arbeidskundig Onderzoek wordt door hem in een duidelijke rapportage vastgelegd.’

 

Tiny Ritsema, Oosterwolde Plastic Industries B.V.

 

Meer referenties  >>

 

Marlies Prins

 

Marlies is Registerarbeidsdeskundige en haar werkzaamheden bestaan allereerst uit het begeleiden van cliënten in re-integratietrajecten. Hierbij gaat het o.a. om het maken van zelfanalyses, het opstellen van zoekprofielen, het maken van een CV en een goede brief en het voorbereiden en voeren van sollicitatiegesprekken. Daarnaast voert zij AD-onderzoeken uit en is ze vanuit haar bedrijfskundige achtergrond goed inzetbaar voor HR-services.

Marlies heeft de opleiding Arbeidsdeskundige gevolgd aan IVA O&T in Zwolle. Zij heeft eerder een tweetal opleidingen afgerond, namelijk Bedrijfskunde met een specialisatie Human Resource Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en Filmwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast heeft zij ruim 6 jaar ervaring met bewindvoerderstaken van wettelijke schuldsaneringstrajecten, waardoor zij een brede kijk heeft op situaties van diverse soorten problematiek.

 

Missie

Het is onze persoonlijke missie om opdrachtgevers bij te staan in verzuim- en re-integratievraagstukken en loopbaanbeleid. Met de huidige vergrijzing valt er ondanks leeftijdsbewust personeelsbeleid een verhoogd risico op uitval te verwachten, met daarbij de noodzaak tot herplaatsing in ander passend werk binnen of buiten de eigen organisatie. Mensen die al langer uit het arbeidsproces zijn krijgen steeds meer kansen op de arbeidsmarkt vanwege de toenemende vraag naar arbeidskrachten. Wij willen werken aan het zo optimaal mogelijk laten functioneren van mensen in hun werk, waarbij een goede afstemming met de krachten en bekwaamheden van de medewerker voorop staat. De kans op teleurstellingen wordt zodoende aanmerkelijk verkleind. Duurzame inzetbaarheid is ons motto.

 

Miranda van der Poel, Van Der Poel Arbeidsdeskundig Advies & Re-integratie

‘Ik werk al vele jaren met veel plezier en vertrouwen samen met René Prins als het gaat om vervanging bij vakanties (borgen van de continuïteit), doorverwijzing of voor het sparren over ingewikkelde casuïstiek (borgen van kwaliteit). Ook Marlies Prins wordt inmiddels door mij ingeschakeld in dossiers, onder meer vanwege haar kennis van het gebruik van social media. René is een ervaren arbeidsdeskundige en kan ik het beste omschrijven als toegankelijk, zakelijk en betrouwbaar, integer en een fijne collega.‘

 

Margreet Schuil, Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân

‘Wanneer Kijlstra een arbeidsdeskundige nodig heeft, schakelen wij graag de expertise en deskundigheid van René Prins in. Naast een gedegen aanpak is René een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken’.

 

Verzuimbegeleiding & -coaching

 

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bent u als werkgever  wettelijk verplicht om zelf in actie te komen bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Het zwaartepunt van verzuimbeheersing kan heel goed bij de directe leidinggevende komen te liggen. Deze kent de werknemer immers en weet vaak veel meer van diens achtergrond. Toch kan ook dit juist een valkuil zijn. Het is dan ook verstandig om de leidinggevende een training te geven op het gebied van verzuimgesprekken en verzuimbeheer en na het volgen van zo’n training coaching op de werkvloer. De ene keer kan het hierbij gaan om concrete heldere kaders voor wat betreft de wet- en regelgeving, de andere keer klopt de leidinggevende aan om zijn vaardigheid te verbeteren om een kwestie tot een goed einde te brengen.

 

Arbeidsdeskundig Onderzoek & Advies

 

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is gericht op de vaststelling van arbeids(on)geschikt-heid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie. Vanuit mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreek ik met de werkgever, met de werknemer  en tot slot met hen gezamenlijk. Indien nodig verricht ik een werkplekonderzoek. Met de verkregen informatie en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts onderzoek ik de re-integratiemogelijkheden,  waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

0 Is het eigen werk passend, of in redelijkheid passend te maken?

0 Indien het eigen werk niet passend (te maken) is, welke andere mogelijkheden zijn er dan om te re-integreren bij de eigen organisatie?

0 Indien er intern geen oplossingen zijn, welke mogelijke oplossingen bestaan er dan extern?

 

Het arbeidsdeskundig consult is bedoeld om als quickscan in te zetten bij verzuim in relatie tot het einddoel van de re-integratie-doelstelling. De belangrijkste vraag hierin is: bent u als werkgever samen met uw werknemer nog op de goede weg? U krijgt een inschatting van de kansen en risico’s die aan de orde zijn bij de re-integratie van de werknemer.

 

 

 

Re-integratiebegeleiding

 

Wanneer het eigen werk van een medewerker niet meer passend is, is het doel van re-integratie in eerste instantie het vinden van ander passend bij de eigen organisatie (‘spoor 1’). Als dat niet lukt, zal de re-integratie gericht zijn op het vinden van passend werk bij een andere werkgever (‘spoor 2’). Bij re-integratie bij de eigen werkgever kunnen wij u als werkgever ondersteunen bij tal van vragen op het gebied van de nazorg die er toe bijdragen om de herplaatsing tot een blijvend succes te maken. Hierbij kunt u denken aan vragen over loonderving, werkplekaanpassingen of  eventuele subsidies.

 

Bij re-integratie in het kader van het 2e spoor gaat het vaak een proces waarmee veel emoties en tegelijk een groot gevoel van onzekerheid gepaard kunnen gaan. Goede professionele ondersteuning en begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Aan de hand van onze syllabus Aan de slag met solliciteren! bieden wij ondersteuning op maat, afgestemd op de krachten en de bekwaamheden van de werknemer.

 

Naast bovengenoemde ondersteuning in het 1e en 2e spoor kunt u ons inschakelen voor re-integratie-begeleiding bij outplacementtrajecten en letselschadezaken. Tevens worden maatwerk-trainingen verzorgd op het vlak van re-integratiebegeleiding, solliciteren en wet- en regelgeving.

 

 

 

Re-integratiebegeleiding

 

Wanneer het eigen werk van een medewerker niet meer passend is, is het doel van re-integratie in eerste instantie het vinden van ander passend bij de eigen organisatie (‘spoor 1’). Als dat niet lukt, zal de re-integratie gericht zijn op het vinden van passend werk bij een andere werkgever (‘spoor 2’). Bij re-integratie bij de eigen werkgever kunnen wij u als werkgever ondersteunen bij tal van vragen op het gebied van de nazorg die er toe bijdragen om de herplaatsing tot een blijvend succes te maken. Hierbij kunt u denken aan vragen over loonderving, werkplekaanpassingen of  eventuele subsidies.

 

Bij re-integratie in het kader van het 2e spoor gaat het vaak een proces waarmee veel emoties en tegelijk een groot gevoel van onzekerheid gepaard kunnen gaan. Goede professionele ondersteuning en begeleiding is daarbij onontbeerlijk. Aan de hand van onze syllabus Aan de slag met solliciteren! bieden wij ondersteuning op maat, afgestemd op de krachten en de bekwaamheden van de werknemer.

 

Naast bovengenoemde ondersteuning in het 1e en 2e spoor kunt u ons inschakelen voor re-integratie-begeleiding bij outplacementtrajecten en letselschadezaken. Tevens worden maatwerk-trainingen verzorgd op het vlak van re-integratiebegeleiding, solliciteren en wet- en regelgeving.

 

 

 

Verzuimbegeleiding & -coaching

 

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bent u als werkgever  wettelijk verplicht om zelf in actie te komen bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Het zwaartepunt van verzuimbeheersing kan heel goed bij de directe leidinggevende komen te liggen. Deze kent de werknemer immers en weet vaak veel meer van diens achtergrond. Toch kan ook dit juist een valkuil zijn. Het is dan ook verstandig om de leidinggevende een training te geven op het gebied van verzuimgesprekken en verzuimbeheer en na het volgen van zo’n training coaching op de werkvloer. De ene keer kan het hierbij gaan om concrete heldere kaders voor wat betreft de wet- en regelgeving, de andere keer klopt de leidinggevende aan om zijn vaardigheid te verbeteren om een kwestie tot een goed einde te brengen.

 

Arbeidsdeskundig Onderzoek & Advies

 

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is gericht op de vaststelling van arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie. Vanuit mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige spreek ik met de werkgever, met de werknemer  en tot slot met hen gezamenlijk. Indien nodig verricht ik een werkplekonderzoek. Met de verkregen informatie en de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts onderzoek ik de re-integratiemogelijkheden,  waarbij de volgende vragen aan de orde komen:

o Is het eigen werk passend, of in redelijkheid passend te maken?

o Indien het eigen werk niet passend (te maken) is, welke andere mogelijkheden zijn er dan om te re-integreren bij de eigen organisatie?

o Indien er intern geen oplossingen zijn, welke mogelijke oplossingen bestaan er dan extern?

 

Het arbeidsdeskundig consult is bedoeld om als quickscan in te zetten bij verzuim in relatie tot het einddoel van de re-integratie-doelstelling. De belangrijkste vraag hierin is: bent u als werkgever samen met uw werknemer nog op de goede weg? U krijgt een inschatting van de kansen en risico’s die aan de orde zijn bij de re-integratie van de werknemer.